• B1/B2 TİCARİ VE TURİSTİK VİZESİ
 • E1/E2 TÜCCAR / YATIRIMCI VİZESİ
 • B2 TEDAVİ AMAÇLI ZİYARETÇİ VİZESİ
 • F1/F2 ÖĞRENCİ VİZESİ
 • J1/J2 DEĞİŞİM PROGRAMI VİZESİ
 • M1/M2 MESLEKİ EĞİTİM VİZESİ
 • H1-B ÇALIŞMA VE İŞÇİ VİZESİ
 • L SİRKET İÇİ TRANSFER VİZESİ
 • O OLAĞANÜSTÜ YETENEĞE SAHİP KİŞİLER
 • P SPORCULAR, GÖSTERİ GRUPLARI VE SANATÇI GRUPLARI VİZESİ

 

 • AİLE KAYNAKLI VİZE IŞLEMLERİ
 • İŞ KAYNAKLI VİZE IŞLEMLERİ
 • GREEN CARD LOTTERY/ YEŞİL KART CEKİLİŞİ
 • NİŞANLI (K) VİZESİ

 

 • ABD'DE İŞ KURMA
 • E1/E2 VİZESİ
 • L VİZESİ
 • EB5 VİZESİ

 

 • T.C. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE (AİHM)BİREYSEL BAŞVURU
 • YABANCILARA KARŞI HAKSIZ FİİLER NEDENİYLE (THE ALIEN TORT STATUTE) A.B.D. FEDERAL MAHKEMELERİNE BAŞVURU

 

 

 

 

SERBEST

Hukuk Bürosu

English

Serbest Hukuk Bürosu 2012

Metin SerbestReviewsout of 16 reviews

Designed by Deniz BOZDAS - All Rights Reserved - 2017

7.0Metin Serbest
Avvo - Rate your Lawyer. Get Free Legal Advice.
Metin SerbestReviewsout of 16 reviews
7.0Metin Serbest

Serbest Hukuk Bürosu 2012

Designed by Deniz BOZDAS - All Rights Reserved - 2017